آزادگان بهبهان


3gza_images_(2).jpg
Related image

با آرزوی توفیق برای همه ملت ایران عید نوروز مبارک
[ چهارشنبه 29 اسفند 1397 ] [ 01:57 ب.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]

روح هر عبادتی یا علی/یا علی
لطف بی نهایتی یا علی/یا علی
سیدی عنایتی یا علی/یا علی/یا علی یا علی
یا علی یا علی یا علی/یا علی/ یا علی یا علی

ولادت حضرت علی


میلاد مولای متقیان امام علی بن ابیطالب علیه السلام مبارک

[ چهارشنبه 29 اسفند 1397 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]

نوروز در اسارات نیز دارای ارزش و اعتبار بالایی بود. از یک هفته قبل از عید با توجه به شرایط اسارت و اردوگاه تدارکات ویژه ای برای نوروز دیده می شد.
اما در اوایل اسارت و بخصوص سال 63شرایط به گونه ای بود که امکان هیچ گونه جشن و شادی وجود نداشت.

(تصاویر) اسرای ایرانی در عراق

چهارشنبه 1363/1/1 عیدنوروزدراسارت

          اولین روزسال 63 رابایادضرب وشتم روزگذشته آغاز كردیم ،هنگام آمارصبح عراقی ها طبق معمول ازماپذیرایی كردند،صبح عیدوضربات كابل چه تناسبی داشت؟!!بعدازآمارمطلع شدیم كه عراقی هاآقای رمضانی ((بهروز))فرمانده ی محترم گردان محرم ازتیپ امام حسن(ع)رابه بازجویی برده اند،این دومین یاسومین باربودكه وی رابه بازجویی می بردندامااین یكی بسیارمتفاوت بود.گویاعراقی هااین بارمی خواستندكه مقاومت اورابشكنندوازاو اقراربگیرند،جاسوس خائنی كه اورالوداده بودضریب اطمینان دشمن رابالا برده بودحوالی ساعت 5/8 یا9 بودكه فریادهای بی امان بهروزبلندشد:یاحسین ،یامهدی وگویی باهرفریادخاك مرگ براردوگاه ریخته می شد،همه ساكت می شدندوصدای اوفضارامی شكافت وقلب ستم رادرهم می شكست وما،چه می توانستیم بكنیم :جزاینكه درزیرلب دعامی خواندیم :خدایااوراصبرعطاكن ،ثابت قدمش گردان وشكنجه گران راخواروذبون كن و... هیچ كس حال خوشی نداشت ،خصوصا بچه های خوزستان وازهمه بدترماكه آشنای چندین ماهه ی اوبودیم ،خنده ازلب ها رخت بربسته بودودل هاآرامش نداشت ،همه ی چشم ها به اتاق 16- كه آنروزمحل خیاطی بود- دوخته شده بودگویادل های مادرآنجابودو جسممان درمحوطه ی اردوگاه ،عراقی هااوراآویزان كرده بودندآن هم به شكل برعكس به طوری كه سرش به طرف پایین بودوپاهایش رابه چوبی بسته بودند،گاهی باكابل بركف پاهایش می زدندوزمانی شوك الكتریكی به اووصل می كردندوفریادهالحظه ای قطع نمی شد،زمان به كندی می گذشت ،خدایاعجب روزعیدی.آیا امروزكسی ازمایادمی كند؟آیاامروزكسی حال مارادرك می كند؟آیاامروزسوزش كابلها بربدن این مردخداراكسی حس می كند؟شرح این حال راچه كسی به مردم خواهدگفت؟كدام پاسخ می تواندحق این مردخداوصدهاچون اورااداكند؟خبراین استقامت راچه كسی به پیرومرشدما،امام ما،روح ماخواهدرساند؟وفردای اسارت به این همه وفاداری وپایمردی چگونه ارج نهاده خواهدشد؟این جملاتی بودكه دائم برزبان من می گذشت،دلهره واضطراب تمام وجودمان راگرفته بود،باخودمی گفتم:((اگرمن جای اوبودم چه می كردم آیامی توانستم مقاومت كنم؟))خدامی داند.من كه چنین توانی درخودنمی بینم.حوالی ساعت 12 بودكه عراقی هاسوت آماررازدند،عجب روزطولانی وسختی بود،سوت آماربرای مانشانه ی شادی بودزیرامی دانستیم دست كم یك ساعت ازشكنجه درامان است .آنهامشغول آمارشدندوبعدازحدودیك ساعت باردیگرشب پرستان كوردل مشغول  شكنجه شدندوبعدازمدتی نایب ضابط پلنگی ودیگرشكنجه گران درحالی كه خستگی وكوفتگی ازچهره هایشان نمایان بودومعلوم بودكه ازنظرروحی به سختی شكست خورده اندمحل شكنجه گاه راترك كردندوقهرمان استقامت مارابه سوی آسایشگاه بردند،اگرچه ظاهراًنمی توانست اززخم پاهایش راه برودولی سربلندبودوراست قامت كه دشمن به علت وضع مزاجی بهروزبازجویی رابه روزدیگری موكول كرد.بعدازظهرهمان روزعراقی هاسه نفررابه نام های آقایان عزیزا... كریمی مسئول آسایشگاه 2 ازرباط كریم تهران وحمیدرضاهادی ازاصفهان وسومی كه اسمش رابه خاطرندارم به وسط اردوگاه بردندودرمقابل دیدگان بچه هاآنهارابه شدت موردضرب وشتم قرار

دادندیكی ازبچه هامی گفت :((من تعدادضربه های كابل راشمردم وتاآن جایی كه توانستم بشمارم 320 ضربه بربدن پاك این بندگان مخلص خداواردكردندوآنهادرزیراین ضربه های كابل تحمل كردندوسكوت اختیارنمودند،تااینكه بیهوش برزمین افتادندوآنهارابه آسایشگاه منتقل كردندودوسه روزناتوان ازاین همه ضربه بربسترخودافتاده بودندوبچه هادرامورلازم به آنهاكمك می كردندآری این عیدسال 63 بودودیدن صحنه های دردآوروشنیدن ناله هایی كه دل انسان رابه درد می آورود و آرام و قرار را از ما می گرفت ،روزی توأم بااضطرارودلهره ،وچه كسی جزخداوند منان ازحقیقت چنین روزها وصحنه هایی آگاه است؟؟!!.......

نقل از کتاب سال های اسارت اثر محمد جواد اسکافی


[ دوشنبه 27 اسفند 1397 ] [ 01:14 ب.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]
آخرین جلسه هیات آزادگان بهبهان در روزپنج شنبه 16 اسفند 1397 در جوار امام زاده واجب التعظیم امام زاده جعفر علیه السلام در کنار سد شهدای بهبهان برگزار گردید. با توجه به اینکه روز گذشته روز درخت کاری بود با هماهنگی منابع طبیعی و حاج آقا عظیمی نیا متولی صدقه جاریه سبز در بهبهان 72 نهال به نیت 72 تن شهدای کربلا تهیه و با همکاری آزادگان بهبهان در اطراف امام زاده کاشته شد. سپس نماز ظهر و عصر به جماعت اقامه گردید و حاج عبدالصاحب بخردی مسوول هیات آزادگان از حاضرین در مراسم به ویژه ازآقا عرفان دلاوری فرزند مرحوم حاج رحمان دلاوری که برای اولین بار در جمع ما حاضر می شدند تشکر  نمود. در همین جلسه از رتبه های برتر مسابقات تنیس روی میز دهه فجر انقلاب اسلامی ویژه آزادگان قدردانی شد. همچنین از آقا مهدی حاجی زاده بخاطر میزبانی شایسته در اجرای مسابقات سپاس گزاری به عمل آمد. در پایان همه آزادگان میهمان سفره صمیمی نهار هیات آزادگان بهبهان بودند.
چهار رتبه برتر مسابقات تنیس روی میز به ترتیب کسب مقام آقایان
عبدالصاحب بخردی- حاتم آبرود-عبدالرضا بهمئی- علی دهقان پیر

http://uupload.ir/files/b29q_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B7_%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B3%DB%B9.jpg


http://uupload.ir/files/w9lx_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B7_%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B8%DB%B1%DB%B5.jpg


http://uupload.ir/files/20kp_img-20190307-wa0131.jpg

http://uupload.ir/files/i0jw_img-20190307-wa0130.jpg

http://uupload.ir/files/94mi_img-20190307-wa0149.jpg
28lz_۲۰۱۹۰۳۰۷_۱۰۵۴۲۲.jpg     1uvq_img-20190307-wa0087.jpg   lyrg_۲۰۱۹۰۳۰۷_۱۱۴۲۱۷.jpg

z113_۲۰۱۹۰۳۰۷_۱۱۰۳۰۶.jpg  wtc_img-20190307-wa0097.jpg  twwh_img-20190307-wa0161.jpg
g038033_.jpgx628593_.jpge112775_.jpg
   

 

 
w59190_.jpgb44u_img-20190307-wa0173.jpg h96e_img-20190307-wa0144.jpg

  
 

[ جمعه 17 اسفند 1397 ] [ 01:23 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]

شامگاه روز شنبه 11 اسفند ماه به همراه جمعی از آزادگان بهبهان به دیدار آزاده و جانباز سرافراز علیرضا جنانی رفتیم. ایشان در سال 67 به اسارت دشمن درآمد و بیش از دوسال از زندگی خود را در اردوگاه های مختلف سپری نمود.
با وجود گذشت بیش از 27 سال از آزادی ایشان هنوز هم از صدمات ناشی از ضرب و شتم های شدید آن دوران رنج می برد.
http://uupload.ir/files/38qj_img-20190302-wa0075.jpg

4ze7_img-20190302-wa0074.jpg   kpch_img-20190302-wa0073.jpg hpeb_img-20190302-wa0072.jpg

x83812_.jpg   h190607_.jpg  n636371_.jpg

[ شنبه 11 اسفند 1397 ] [ 11:50 ب.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]
شامگاه روز سه شنبه 7 اسفند مصادف با میلاد با سعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به دعوت آقا مهدی حاجی زاده و خواهر بزرگوارشان جمعی از آزادگان بهبهان در خانه ایتام حاضر شده و در کنار این کودکان دوست داشتنی شام را صرف کردند. این حضور و ضیافت به مناسبت روز مادر و به یاد مادر مهربان آقا مهدی حاجی زاده برگزار شد.در پایان این ضیافت حضار با قرائت فاتحه یاد و خاطره مرحوم قدرت الله حاجی زاده و خانوده بزرگوارشان را گرامی داشتند.

eicm_img-20190226-wa0155.jpg   sknz_img-20190226-wa0141.jpg   j14g_img-20190226-wa0153.jpg

kifv_img-20190226-wa0151.jpg   vg_img-20190226-wa0152.jpg  pxjp_img-20190226-wa0156.jpg


اضافه می کنم مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در بهبهان از موقوفات آقا مهدی حاجی زاده بوده و به تازگی زمین کنار این مرکز هم به همت ایشان خریداری شده و فعلا به زمین ورزش این عزیزان تبدیل شده است.
شادی روح  مرحوم قدرت الله حاجی زاده و بستگان بزرگوارش صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد

[ چهارشنبه 8 اسفند 1397 ] [ 02:06 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]
به مناسبت هفتمین روز درگذشت نصرالله خانی پدر شهید نعمت الله خانی  و آزاده اسدالله خانی مراسم دعای کمیل با حضور جمعی از آزادگان در منزل آن مرحوم برگزار گردید


http://uupload.ir/files/epl8_img-20160423-wa0070.jpg


gf4x_img-20190221-wa0101.jpg    2w6j_img-20190221-wa0095.jpg  hmrk_img-20190221-wa0104.jpg

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 12:09 ب.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات